Zgłoszenie serwisowe

Wszystkie punkty zgłoszenia oznaczone * muszą być wypełnione. Niezastosowanie się do ww. wymagań będzie skutkowało nie rozpatrywaniem zgłoszenia przez serwis BK Trade Bartosz Karolczyk. Czas reakcji serwisu wynosi 48 godzin (dni robocze). Reakcja serwisu obejmuje kontakt z Klientem lub przyjazd do Klienta w celu zdiagnozowania usterki i jej usunięcia.
Typ zgłoszenia *
Nazwa klienta *np. Obróbka Metali Jan Kowalski
Adres (miejsce, gdzie znajduje się urządzenie)
Ulica *
Numer posesji *
Kod pocztowy *
Miejscowość *
NIP firmyformat: 777-888-99-22
Osoba kontaktowa (mająca pełen dostęp do maszyny) *np. Jan Kowalski
Telefon *np. 914358434
Adres e-mail *np. jan@kowalski.com.pl
Model maszyny *np. Łyżka kopiąca 5B model 5B12
Numer seryjny maszyny0001725862, Uwaga! Brak numeru seryjnego wydłuży czas rozpatrzenia wniosku reklamacyjnego
Data zakupu (dd-mm-rrrr) *format: 17-12-2004
Nr dokumentu zakupu 
Miejsce zakupu maszynyNazwa dealera
Opis problemu * Uwaga: Jeśli to możliwe prosimy o załączenie zdjęć dot. problemu
Zdjęcia * Uwaga: Wczytanie wszystkich pięciu zdjęć jest wymagane. Maksymalna wielkość zdjęcia: 1MB
1. Testy i próby maszyn nie są wliczone w gwarancję urządzenia i wszelkie koszty z nimi związane jak również koszt pracy serwisanta podczas ich przeprowadzenia ponosi klient. Wszelkie bezpodstawne wezwania serwisu skutkują wystawieniem faktury przez BK Trade Bartosz Karolczyk.

2. Nieuzasadnione wezwanie serwisu skutkuje wystawieniem faktury za wszelkie czynności wykonane przez serwis BK Trade Bartosz Karolczyk oraz dodatkowo kosztu dojazdu liczonego indywidualnie i kosztu pracy serwisanta 200 PLN netto/rbg. Koszt noclegu w przypadku konieczności wykonania usługi kolejnego dnia 250 PLN netto.

3. Powyższe koszty nie obejmują kosztów części zamiennych, które zostaną użyte w trakcie pracy, a sama wizyta i praca serwisanta nie musi zakończyć się naprawą i uruchomieniem maszyny. Nie zwalnia to zamawiającego usługę z konieczności zapłaty za jej wykonanie.
Przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez BK Trade Bartosz Karolczyk z siedzibą w ul. Kolejowa 18, 63-210 Żerków i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.