Gwarancja

Warunki gwarancji

  1. Gwarancja obowiązuje przez okres 12 miesięcy.
  2. Gwarancja obowiązuje tylko na usterki wynikłe z ukrytych wad produkcyjnych zakupionego wyrobu lub wad materiałowych.
  3. Sposób wykonania naprawy gwarancyjnej określa udzielający gwarancji.
  4. Uszkodzenia wyrobu, na który obowiązuje gwarancja, powstałe po jego sprzedaży w wyniku niewłaściwego użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem), przechowywania, zastosowania niewłaściwego lub uszkodzonego osprzętu, uszkodzeń mechanicznych, napraw we własnym zakresie, nie uzgodnionych z producentem, w okresie obowiązywania gwarancji, powoduje utratę praw gwarancyjnych.
  5. Gwarancja nie obejmuje wymiany części, które uległy naturalnemu zużyciu.
  6. W sytuacji stwierdzenia usterki zakupionego osprzętu należy niezwłocznie poinformować producenta drogą mailową przesyłając opis usterki, oraz zdjęcia uszkodzenia. Zakazuje się użytkowania po stwierdzeniu usterki.
  7. Producent po otrzymaniu zgłoszenia w ciągu 48 godzin podejmie decyzje odnośnie sposobu rozpatrzenia reklamacji.
  8. W przypadku stwierdzenia konieczności naprawy zakupiony towar należy dostarczyć pod adres wskazany przez producenta w celach naprawy.
  9. Producent zobowiązuje się do naprawy uszkodzeń w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania reklamowanego towaru.